Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Tháng 12 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 17/12/2018 - 09:32
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 19/12/2018 09:00
Địa điểm Phòng Giảng viên Khoa Kiến trúc XD & MT
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Kính gởi: Quý đồng chí trong chi bộ
Chi bô xin thông báo đến quý đồng chí lịch lợp chi bộ định kỳ tháng 12/2018
cụ thể như sau:
Thời gian: thứ 4 ngày19/12/2018 Lúc 9g00
Địa điẻm: Phòng giảng viên khoa kiến trrúc xd mt
Nội dung:
– Thông qua nghị quyết tháng 12/018
– KIểm điểm, xếp loại đảng viên cuối năm 2018
– Một số vấn đề khác.
P/s: Quý đồng chí phải hoàn tất Bảng nhận xét đảng viên theo nghị quyết 76.
, bảng tự kiểm điểm theo đúng biểu mẫu theo cá nhân trước khi họp.
Đối với Đảng viên là lãnh đạo trong ban chấp hành công đoàn, đoàn thanhniên fải có biên bản nhận xét đối với đảng viên!
– Rà soát các hồ sơ phát triển đảng, hồ sơ chuyển đảng chính thức
Trân trọng!