Họp chi bộ Khoa Kiến trúc Tháng 9 năm 2020

Phan Thành Nhân đăng vào 11/09/2020 - 20:19
Người báo cáo Phan Thành Nhân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 11/09/2020 09:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do không
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 9 của đảng viên
– Quán triệt các chỉ thị của đảng ủy trường liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 8 và xây dựng phương hướng cho thang 9
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2020 đối với đồng chí Ngô Bảo và đồng chí Trần Thị Vinh
– Thảo luận một số vấn đề khác