Họp chi bộ Khoa Kiến trúc Tháng 7 năm 2020

Phan Thành Nhân đăng vào 09/07/2020 - 11:15
Người báo cáo Phan Thành Nhân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 10/07/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 11
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do đ/c Hoàng Xuân Niên _ đi công tác Hà Nội
đ/c Tường Thị Thu Hằng _ đi công tác Hà Nội
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 7 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 6
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 7
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành