Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 8 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 05/08/2019 - 15:53
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 06/08/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông quan NQ của chi bộ tháng 7 và phương hướng NQ tháng 8 (các công tác của chi bộ trong tháng 8, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, nhiệm vụ chính trị, công tác công đoàn, đoàn thanh niên)
2) Công tác tuyên truyền : các nội dung tuyên truyền liên quan dến các CV của đảng ủy trường và đảng ủy khối
3) Công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch