Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 3 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 13/03/2019 - 06:52
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2019
Ngày thực hiện 13/03/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua Nghị quyết của chi bộ tháng 2 vfa phương hướng tháng 3 năm 2019
– Thông qua một số nội dung trong NQ
+ Tư tưởng chính trị
+ Tổ chức cán bộ
+ Kiểm tra giám sát
+ Nhiệm vụ chính trị: Trong tháng 3 về các hoạt động của chi bộ
+ Công tác đoàn thể : các hoạt động đoàn và công đoàn tháng 3