Họp chi bộ Khoa Khoa học tự nhiên tháng 12 năm 2017

Mai Văn Dũng đăng vào 07/12/2017 - 19:59
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 12/12/2017
Địa điểm VPK (phòng họp 4)
Số đảng viên 24
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Sinh hoạt chi bộ tháng 12 bao gồm:
1) đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2017
2) Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2017 và phương hướng 2018
3) Kiểm điểm đảng viên cuối năm theo qui định
4) hoàn thiện các hồ sơ theo qui định của đảng ủy cấp trên