Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 11 năm 2018

Mai Văn Dũng đăng vào 07/11/2018 - 20:54
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 08/11/2018 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 24
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho q/c Trịnh Diệp Phương Danh (Chương trình KHMT)
– Thông qua chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân
– Thông qua NQ của chi khoa Khoa học Tự Nhiên tháng 11/2018
– Kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch