Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 10 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 08/10/2019 - 09:46
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2019
Ngày thực hiện 09/10/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 4
Số đảng viên 27
Có mặt 27
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2019 của chi bộ khoa khoa học tự nhiên
Nội dung: Thông qua nghị quyết của chi bộ tháng 9/2019 và phương hướng nghị quyết tháng 10/2019 về các hoạt động của chi bộ trong tháng 10 năm (bào gồm, công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác nhiệm vụ chính trị và đoàn thể