Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Quý IV năm 2018

Mai Văn Dũng đăng vào 16/12/2018 - 22:03
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2018
Ngày thực hiện 20/12/2018 09:30
Địa điểm VPK4
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm và sinh hoạt chi bộ tháng 12/2108. Hoàn thiện các biểu mẫu đánh giá, theo yêu cầu. Bỏ phiếu lấy ý kiến về phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Họp chi bộ tháng 12/2018 về các hoạt động trong tháng và phương hướng trong tháng tới