Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Quý I năm 2020

Mai Văn Dũng đăng vào 12/02/2020 - 15:01
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2020
Ngày thực hiện 14/02/2020 00:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Sinh hoạt chi bộ tháng 2 năm 2020,
– Thông qua nghị quyết của chi bộ tháng 1 năm 2020
– Thông qua phương hướng và các vấn đề trọng tâm của nghị quyết của chi bộ tháng 2 năm 2020
– Công tác chuẩn bị cho đại hội vào tháng 3 năm 2020
– Lấy ý kiến đảng viên cho dự thao nghị quyết của chi bộ