Họp chi bộ Khoa Khoa học quản lý Tháng 8 năm 2020

Trương Thế Minh đăng vào 13/08/2020 - 07:16
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 13/08/2020 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 16
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Nghỉ thai sản
Nội dung – Tiếp tục phổ biến nâng cao ý thức tư tưởng, chính trị theo chỉ đạo của Đảng ủy Trường;
– Tiếp tục tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 tại đơn vị.
– Chi ủy chủ động thu đảng phí theo quy định hàng tháng.
– Chi bộ tiến hành giám sát theo kế hoạch.
– CTĐT Luật và CTĐT Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Nhà nước thực hiện kiểm định theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; CTĐT Khoa học Môi trường kiểm định theo AUN;