Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật tháng 2 năm 2018

Trương Thế Minh đăng vào 28/02/2018 - 14:36
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2018
Ngày thực hiện 02/03/2018
Địa điểm Khoa HC Luật
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên Mai Thị Mị
Triển khai sinh hoạt chuyên đề “Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Hội nghị lần 6 của BCH TW Đảng (khóa XII) tại Khoa Hành chính-Luật”.
Phổ biến Quyết định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 (theo công văn số 59-CV/ĐUT ngày 25/7/2017 của Đảng ủy Trường)