Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật tháng 11 năm 2017

Trương Thế Minh đăng vào 25/11/2017 - 19:44
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 28/11/2017
Địa điểm Khoa HC Luật
Số đảng viên 8
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do 01 đi học, 01 nghỉ thai sản
Nội dung Chuẩn bị công tác đánh giá phân loại đảng viên năm 2017. Cử giảng viên tham gia Tọa đàm “Vai trò của giảng viên thực hành trong mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng”. Chuẩn bị soạn Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế và Cử nhân quản trị văn phòng.