Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 9 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/09/2021 - 20:47
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2021
Ngày thực hiện 08/09/2021 08:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo tháng 8.2021

II, Định hướng lãnh đạo tháng 9.2021
1. Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Nam bộ kháng chiến
2. Tiếp tục triển khai thực hiện KPIs năm học 2021 – 2022
3. Thực hiện giảng dạy nghiêm túc HK1, NH 2021 – 2022 nhưng đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
4. Xây dựng kế hoạch năm học 2021 – 2022
5. Phòng, chống Covid-19 và tham gia phục vụ cộng đồng
6. Kiểm điểm đảng viên chấp hành và sinh hoạt chuyên đề
7. Đánh giá cong tác bồi dưỡng quần chúng để phát triển Đảng.