Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 7 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 07/07/2021 - 20:25
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2021
Ngày thực hiện 12/07/2021 08:00
Địa điểm TRỰC TUYẾN. MÃ TEAMCOD: 5k5qt5w
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do KHÔNG
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 6 năm 2021
và phương hướng tháng 7 năm 2021
Sau khi nghe Chi ủy báo cáo hoạt động của Chi bộ trong tháng 6/2021 và đề xuất nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ vào tháng 7/2021, Chi ủy – Chi bộ Khoa Công nghiệp Văn hóa tại cuộc họp ngày 12/7/2021 đã thảo luận và thống nhất như sau:
I. Kết quả hoạt động tháng 6 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XlII của Đảng. Chi ủy ban hành chương trình hành động học tập, thực hiện Nghị quyết vào ngày 29 tháng 6 năm 2021.
– Chi bộ phổ biến chỉ đạo của Đảng ủy Khối về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
– Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 12 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2021).
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Chi bộ đón nhận thêm đồng chí đảng viên mới về sinh hoạt: Nguyễn Thị Hương về sinh hoạt tổ đảng Chương trình Du Lịch.
-Triển khai các chính sách trong công tác cán bộ như: Công văn số: 30/QĐ-HĐTr (TC) ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc Ban hành quy định, chế độ làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Các Trưởng chương trình và đảng viên nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Lưu An, đ/c Đinh Thị Yến, đ/c Phạm Đắc Vy Thảo. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua đó rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Ổn định tình hình giảng dạy, học tập, thực hiện các công tác thi kết thúc học phần HK 3 – Năm học 2020-2021 với hình thức online.
– Hoàn thành đánh giá điểm rèn luyện sinh viên khoa Công nghiệp Văn Hóa năm học 2020-2021.
– Hoàn thành phân công chuyên môn HK1, năm học 2021-2022 trên tinh thần cân đối phù hợp chuyên môn để tất cả giảng viên phải đủ giờ và lên kế hoạch thỉnh giảng đúng qui định nếu Chương trình nào có nhu cầu mời thỉnh giảng.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Tuyên truyền và vận động Công đoàn viên toàn Khoa tích cực tuân thủ qui tắt 5K nơi làm việc và nơi địa phương cư trú.
– Hướng dẫn Công đoàn viên thanh toán, xét nghiệm nhanh covid-19.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Chi ủy đã phê duyệt đề xuất bổ nhiệm đồng chí Phạm Thanh Sang (Chương trình Du lịch) giữ chức vụ Bí thư đoàn Khoa và đã hoàn thành chuyển giao công tác đoàn Khoa.
– Đoàn Khoa vận động sinh viên tham gia đội tình nguyện phòng chóng covid-19 của Tỉnh và tuân thủ qui tắt 5K.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Chi ủy ban hành chương trình hành động học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2021, Trưởng các Chương trình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động của các Chương trình; định kỳ báo cáo Chi ủy tình hình thực hiện và kiến nghị về các biện pháp cần thiết, bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát 02 đồng chí: đ/c Lê Thị Ninh, đ/c Lê Thị Ngọc Anh. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh và kỳ thi năng khiếu các khối ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện.
-Triển khai các chính sách trong công tác cán bộ Ban hành quy định, chế độ làm việc, Trưởng chương trình và đảng viên nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện kê khai, tự đánh giá và bình xét thi đua theo tinh thần CV 678/QĐ-ĐHTDM ngày 04 tháng 6 năm 2018.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Tiếp tục tuyên truyền và vận động Công đoàn viên toàn Khoa tích cực tuân thủ qui tắt 5K nơi làm việc và địa phương cư trú để tham gia phòng chống covid-19.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Đoàn Khoa vận động sinh viên tham gia đội tình nguyện phòng chóng covid-19 của Tỉnh và tuân thủ qui tắt 5K.
– Tham gia các hoạt động do Nhà trường và Hội Sinh viên Trường Phân Công./.