Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 6 Năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 06/06/2022 - 00:59
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Phó bí thư phụ trách
Số điện thoại
Báo cáo  Tháng 6 – 2022
Ngày thực hiện 08/06/2022 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung BÁO CÁO
(Phương hướng Công tác đảng tháng 06 năm 2022)

Một số nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ Khoa Công nghiệp Văn hóa
vào tháng 06 / 2022 tại cuộc họp ngày 08 / 06/ 2022 như sau:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền vấn đề tự chuyển biến, chuyển hóa của quần chúng và đảng viên trong giai đoạn thời bình hiện nay.
– Xem xét và rà soát hồ sơ kết nạp Đảng một số quần chúng ưu tú và hướng dẫn viết tay lý lịch.
– Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra giám sát chi Bộ mốc thời gian nhiệm kỳ từ 2020 – 2025 đến thời điểm kiểm tra theo CV số 19 – CT/ UBKTr ngày 17 tháng 3 năm 2022.
– Chuẩn bị hồ sơ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo chỉ đạo CV số 19 – HD / ĐUK ngày 25 tháng 4 năm 2022. Theo tinh thần CV, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải hoàn tất hồ sơ kiện toàn gửi về Văn phòng Đảng bộ Trường trước ngày 10 / 7 /2022.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục Theo dõi và hướng dẫn viết tay lý lịch các quần chúng ưu tú và gửi Đảng bộ Trường xem qua.
– Chi bộ họp với Đoàn trường chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Phương Hồng Phúc giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khoa thay thế đồng chí Sang vì có nguyện vọng đi du học NCS nước ngoài.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đồng chí Ngô Phạm Toán, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh và đồng chí Nguyễn Hữu Thanh triển khai tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Định hướng xây dựng thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm chú trọng Công tác giảng dạy đúng tiến độ, Cố vấn học tập, Giờ giấc làm việc nghiêm túc. Đặc biệt xây dựng nhiều hội thảo, công bố Quốc tế và 02 đề án mở ngành đáp ứng chiến lược Công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.
– Tiếp tục chú trọng công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023.
– Tổ chức Workshop Ứng dụng 3D trong ngành Kiến trúc và Mỹ thuật dự kiến ngày 07 tháng 7 năm 2022.
– Triển khai thông báo số 1 về phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia chủ đề Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phối hợp Trường Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ chí Minh.
– Tiếp tục triển khai và mời tác giả ngoài viết bài hội thảo Quốc tế do Viện quản lý tri thức Quốc tế – Sri Lanka tổ chức hội nghị quốc tế lần 9 về “Nghệ thuật và Nhân văn 2022 (Icoach 2022)”. Thời gian tổ chức hội thảo: Ngày 15 – 16 tháng 9 năm 2022.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên./.