Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 9 năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 03/09/2020 - 13:25
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 03/09/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo thu đảng phí
– Công tác tuyên truyền: tuyên truyền kỷ niệm 19/8, Quốc khánh 2/9; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
– Thông qua tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 8/2020
– Dự thảo Nghị quyết tháng 9/2020
– Đảng viên thảo luận
– kiểm tra đảng chấp hành