Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 8 năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 03/08/2020 - 09:12
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 05/08/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung -Thu đảng phí tháng 8/2020
– Tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 7/2020
– Dự thảo Nghị quyết tháng 8/2020
+ Công tác tuyên truyền tháng 8/2020
+ Công tác giáo dục chính trị
+Công tác đảng viên ( Kiểm tra đảng viên chấp hành)
+ Công tác đoàn thể
– Chi bộ thảo luận và biểu quyết Nghị quyết