Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 6 năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 12/06/2020 - 15:39
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2020
Ngày thực hiện 04/06/2020 14:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do không
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 6/2020
– Công tác tuyên truyền thông tin nội bộ
– Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 5/2020:
* Công tác giáo dục chính trị- tư tưởng
* Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
* Công tác đoàn thể
– Dự thảo Nghị quyết tháng 6/2020
– Chi bộ thảo luận, biểu quyết
– Kiểm tra, giám sát đảng viên ( chi bộ đóng góp ý kiến)