Họp chi bộ Hành chính 3 Quý IV năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 02/11/2020 - 09:46
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2020
Ngày thực hiện 04/11/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020
– Thông báo đóng đảng phí
– Thông qua dự thảng NQ tháng 11/2020:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 11/2020.
– Tuyên truyền kỉ niệm ngày 20/11
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành tháng 11/2020 Đ/C Nguyễn Văn Xị, Nguyễn Phúc Tuyên.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 11/2020.
– Tiếp tục phối hợp với Sở KHĐT và các đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ các dự án, để thực hiện tiếp các bước chuẩn bị đầu tư các Dự án Trường tại khu đô thị Bến Cát theo quy định.
– Phối hợp Sở Thông tin truyền thông thẩm định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Mua sắm trang thiết bị CNTT năm 2020 bằng nguồn kinh phí ngoài khoán (9 tỷ đồng)
– Tiếp tục phối hợp nhà thầu xây dựng, sữa chữa các hạng mục công trình của Nhà trường.
– Phối hợp đội chăm sóc cây cảnh trồng cây khu trường mới Bến Cát.
– Thực hiện công tác kiểm định 4 CTĐT theo sự phân công của nhà trường
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức như ủng hộ ngày lương cho đồng bào miền trung
– Chi bộ thảo luận và biểu quyết