Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 9 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 05/09/2021 - 15:34
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2021
Ngày thực hiện 06/09/2021 00:00
Địa điểm Hop online (Su dung phan mem Microsoft Team)
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có đảng viên vắng.
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí.
– Thông tin thời sự.
– Thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Bầu Chủ trì và thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
– Thông qua Dự thảo Nghị quyết tháng 9/2021 của chi bộ.
– Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ.
– Đánh giá thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chi bộ Hành chính 2.
– Tóm tắt: Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
– Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Kiểm tra, giám sát: Đ/c Đ/c Huỳnh Duy Nhân; Đ/c Nguyễn Thị Mận; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo.
3. Kết luận và biểu quyết
– Đồng chí bí thư kết luận và chi bộ biểu quyết.
4. Sinh hoạt chuyên đề
Chi bộ sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Kết thúc cuộc họp.