Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 8 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 02/08/2021 - 11:33
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2021
Ngày thực hiện 04/08/2021 00:00
Địa điểm Hinh thuc hop: truc tuyen bang Microsoft Team.
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Khong.
Nội dung 1. Cong tac chuan bi
– Dong dang phi.
– Thong tin ve tinh hinh cuoc hop chi bo.
– Bau thu ky cuoc hop.
2. Noi dung cuoc hop
– Thong qua Du thao Nghi quyet chi bo thang 8/2021.
– Danh gia tinh hinh thuc hien Chi thi 05 cua chi bo.
– Danh gia tinh hinh thuc hien Nghi quyet 04 cua BCH TW Dang khoa XII.
– Ke chuyen ve Bac Ho.
– Kiem tra dang vien chap hanh: Tong Thi Phuong Thao, Nguyen Xuan hao, Huynh Thanh Thuy.
3. Thao Luan
– Chi bo thao luan.
4. Ket luan
– Bi thu ket luan. Chi bo bieu quyet.