Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 8 năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 03/08/2020 - 16:41
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 04/08/2020 00:00
Địa điểm Phong hop 4
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 3/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử thư ký.
Phần Nội dung
5. Thông tin thời sự: tỉnh hình dịch Covid 19. (Công văn số 324/ĐHTDM-VP ngày 27/7/2020 về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mời)
6. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 8/2020
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
8. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
9. Kể chuyện về Bác Hồ.
10. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
11. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ: Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, đ/c Huỳnh Duy Nhân, đ/c Nguyễn Thị Mận.