Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 7 năm 2023

Trần Văn Trung đăng vào 09/07/2023 - 07:25
Người báo cáo Phạm Văn Thịnh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2023
Ngày thực hiện 11/07/2023 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Chi bộ tiếp tục hướng dẫn quần chúng Thảo khai lại lý lịch, khai chi tiết phần cha, bên nội, viết lại lý lịch và thẩm tra lại hồ sơ.
Lãnh đạo trường phân công nhân sự: Đ/c Trần Văn Trung; Đ/c Phạm Văn Thịnh Đ/c Lý Văn Ngoan; Đ/c Bành Quốc Tuấn; Đ/c Phạm Ngọc Trâm; Đ/c Phạm Hồng Kiên; Đ/c Đinh Thanh Sang; Đ/c Phan Văn Lý.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đ/c Nguyễn Thị Mận; Đ/c Bành Quốc Tuấn;
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
Tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.