Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 7 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 01/07/2021 - 12:04
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2021
Ngày thực hiện 02/07/2021 00:00
Địa điểm Hop truc tuyen (bang Microsoft Team).
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 2/2021
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Hào.
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 07/2021.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: tháng 6/2021 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 6/2021 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Thúy: kể mẫu chuyện về Bác Hồ với Thương binh, liệt sỹ.
9. Thông qua bản kiểm điểm đồng chí Phan Thị Dương.
10. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
11. Bí thư kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát: chi bộ kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2021: Đ/c Danh Hứa Quốc Nam, Đ/c Nhâm Văn Sơn; Đ/c Hoàng Mạnh Hà