Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 6 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 07/06/2021 - 05:05
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2021
Ngày thực hiện 07/06/2021 00:00
Địa điểm Hop online (Su dung phan mem Microsoft Team)
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Kho6ng
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 2/2021
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Dương.
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 06/2021.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: tháng 4/2021 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 4/2021 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Duong: Ke mau chuyen ve Bac Ho.
9. Phổ biến tuyên truyền:
10. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
11. Bí thư kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.