Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 5 năm 2023

Trần Văn Trung đăng vào 08/05/2023 - 08:41
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2023
Ngày thực hiện 09/05/2023 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 20
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không.
Nội dung A. Sinh hoạt chi bộ
1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 1/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta”.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đ/c Lê Vy Hảo; Đ/c Phan Thị Thanh Huyền;
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
Tổ chức tham gia các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Chi bộ xét hồ sơ kết nạp Đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Thảo.
5. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.
B. Sinh hoạt chuyên đề
Nội dung chuyên đề: “Vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta”.
– Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên của chi bộ Hành chính 2.
– Hình thức: báo cáo trực tiếp.
– Đơn vị báo cáo: Viện Đào tạo sau đại học.