Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 5 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 04/05/2022 - 08:42
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2022
Ngày thực hiện 07/05/2022 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 17
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không.
Nội dung A. Sinh hoạt chi bộ
1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 2/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Viện Phát triển chiến lược, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Đồng chí Bùi Thanh Xuân đã chuyển về Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ từ ngày 01/4/2022. Tham gia sinh hoạt chi bộ Hành chính 2 từ 5/2022.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Tống Thị Phương Thảo và Đ/c Huỳnh Thanh Thúy.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp
B. Sinh hoạt chuyên đề;
Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
– Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Viện Đào tạo sau đại học; phòng Khoa học; Viện Phát triển chiến lược; Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ; Ban Xuất bản – Tạp chí.
– Hình thức: báo cáo trực tiếp kết hợp trực tuyến.
– Báo cáo: Viện Đào tạo sau đại học.