Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 4 năm 2023

Trần Văn Trung đăng vào 04/04/2023 - 10:41
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2023
Ngày thực hiện 04/04/2023 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không.
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 1/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Công văn số 151/ĐHTDM-KH về tạm ngừng chính sách đặt hàng, viết bài, đăng bài trên tạp chí quốc tế;
– Thông tin nội bộ tháng 4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Tổ chức tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Viện Đào tạo sau đại học chuẩn bị nội dung chuyên đề “Vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta”. Tháng 5/2023 chi bộ sinh hoạt chuyên đề, Viện Đào tạo sau đại học sẽ báo cáo chuyên đề.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đ/c Bùi Thanh Xuân; Đ/c Hoàng Văn Ngọc; Đ/c Huỳnh Duy Nhân; Đ/c Hoàng Mạnh Hà.
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công đoàn (cấp Tổ công đoàn) tiến tới Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ mới.
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.