Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 4 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 06/04/2022 - 08:11
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2022
Ngày thực hiện 08/04/2022 00:00
Địa điểm Phòng hop 4
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 01. Đ/c Nguyễn Hồng Thu. Lý do: tham dự học tập cao cấp lý luận chính trị..
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 2/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai: Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Thông qua kế hoạch sinh hoạt chuyên đề chi bộ Hành chính 2, năm 2022.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Viện Phát triển chiến lược, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Đồng chí Nguyễn Xuân Hào đã chuyển về Viện Kỹ thuật – Công nghệ từ ngày 01/4/2022. Chi bộ bầu Thư ký chi bộ mới.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Hoàng Mạnh Hà và Đ/c Nhâm Văn Sơn.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp