Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 4 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 05/04/2021 - 16:16
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 07/04/2021 00:00
Địa điểm Phong hop 3
Số đảng viên 20
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 1/2021
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Vương
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 04/2021.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 12/2020 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 12/2020 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Huyền: Thông tin về ngày Giỗ tổ Hùng Vương.
9. Phổ biến tuyên truyền:
– Triển khai Kế hoạch số 42-KH/ĐUT của Đảng ủy Trường về phối hợp triển khai cuộc thi viết gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” năm 2021do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh tổ chức;
10. Bầu bổ sung Chi ủy viên; Tổ trưởng công đoàn.
10. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
11. Bí thư kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.