Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 3 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 01/03/2021 - 08:55
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2021
Ngày thực hiện 04/03/2021 00:00
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 24
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung A. Nội dung sinh hoạt chi bộ
Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 1/2021
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Ngọc
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 03/2021.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 12/2020 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 12/2020 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Vương kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
9. Phổ biến tuyên truyền:
– Hướng dẫn 20-HD/ĐUT của Đảng ủy Trường về quy trình kết nạp và công nhận đảng viên chính thức;
– Công văn 39-CV/ĐUT của Đảng ủy Trường về công tác phát triển và quản lý đảng viên trong sinh viên;
– Công văn 40-CV/ĐUT của Đảng ủy Trường về việc giao nhiệm vụ kết nạp đảng viên là sinh viên.
10. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
11. Bí thư kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ:
B. Nội dung sinh hoạt chuyên đề
Chi bộ Hành chính 2 thực hiện sinh hoạt chuyên đề Quý I/2021. Chủ đề “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của người học ở Trường Đại học Thủ Dầu Một”.