Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 2 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 02/02/2021 - 10:11
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2021
Ngày thực hiện 02/02/2021 00:00
Địa điểm Hop online (qua mail)
Số đảng viên 24
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung – Đóng đảng phí;
– Thông báo tình hình họp chi bộ: hình thức họp online (gửi mail).
– Dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 02/2021.
– Đảng viên đọc và góp ý dự thảo Nghị quyết;
– Nhắc nhở đảng viên, quần chúng, chuyên viên thuộc chi bộ Hành chính 2 quản lý, lãnh đạo phải nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID 19.
– Kết thúc cuộc họp.