Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 12 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 28/12/2022 - 15:15
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2022
Ngày thực hiện 28/12/2022 00:00
Địa điểm Họp trực tuyến bằng Microsolf Team.
Số đảng viên 22
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 02. Bành Quốc Tuấn, đi công tác Hà Nội; Nguyễn Thị Mận, giảng dạy lớp.
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 4/2022.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022). Lãnh đạo tuyên truyền ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12).
Tất cả cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (theo tiêu chuẩn MOET) từ 9/2022 đến 2/2023.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Công văn số 889-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại rượu bia trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
– Quy định số 85-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội;
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Bản báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
Cán bộ, đảng viên chuyển đơn vị công tác: Đ/c Bùi Sỹ Vương chuyển về Viện Kỹ thuật công nghệ (11/2022); Đ/c Tống Thị Phương Thảo chuyển về khoa Sư phạm (12/2022);
Tổng số đảng viên của chi bộ Hành chính 2 là 20.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Báo cáo tổng kết kiểm tra, giám sát năm 2022 của chi bộ Hành chính 2.
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2.8. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp