Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 12 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 07/12/2021 - 09:25
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2021
Ngày thực hiện 07/12/2021 00:00
Địa điểm Họp trực tuyến bằng Microsoft Team
Số đảng viên 20
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 4/2021.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021); Lãnh đạo tuyên truyền ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12).
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Viện Phát triển chiến lược, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên tháng 12/2021: hoàn thành các hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức năm 2021.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Báo cáo công tác công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp