Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 12 năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 30/11/2020 - 15:43
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 01/11/2020 00:00
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 4/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Ngọc
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 12/2020.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10/2020 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 10/2020 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Hào kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
9. Hướng dẫn đảng viên làm bản kiểm điểm tập thể và cá nhân để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm 2020.
10. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
11. Bí thư kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ: Đ/c Đặng Trung Thành;