Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 11 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 03/11/2021 - 09:02
Người báo cáo Tran Văn Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2021
Ngày thực hiện 03/11/2021 00:00
Địa điểm Họp trực tuyến bằng Microsoft Team.
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2021.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Đánh giá công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tháng 10/2021;
– Triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tháng 11/2021;
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10/2021;
– Triển khai lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11/2021;
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
– Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên tháng 11/2021: thông qua danh sách đề nghị kết nạp Đảng và học đối tượng Đảng; phân công đảng viên hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng vào Đảng.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
– Kiểm tra, giám sát các đồng chí: Đ/c Nguyễn Hồng Thu; Đ/c Huỳnh Hữu Nghĩa; Đ/c Phan Thị Thanh Huyền.
– Báo cáo công tác công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp