Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 11 năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 04/11/2020 - 14:13
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2020
Ngày thực hiện 06/11/2020 00:00
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 23
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Vang : 01. D/c Nguyen Xuan Hao. Ly do: di cong tac tai tinh Hoa Binh.
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 4/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Ngọc
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 11/2020.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10/2020 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 10/2020 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Vương kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
9. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
10. Bí thư kết luận.
11. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ: Đ/c Phạm Văn Thịnh; Đ/c Đặng Trung Thành; Đ/c Võ Văn Ớn.