Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 10 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 04/10/2022 - 09:55
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2022
Ngày thực hiện 04/10/2022 00:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không.
Nội dung A. Sinh hoạt chi bộ
1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 4/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 15/10/2022).
Chi bộ tổ chức chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.(Chỉ thị số 05-QĐ/TW, chuyên đề năm 2022).
Tất cả cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (theo tiêu chuẩn MOET) từ 9/2022 đến 2/2023.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Thực hiện việc báo cáo cho Đảng ủy về bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh của đảng viên.
Chi bộ có 3 quần chúng tham gia học Đối tượng Đảng khóa ngày 29/9/2022: Nguyễn Thị Duyên; Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Tiền.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát;
Chi ủy giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và các cá nhân thuộc chi bộ quản lý.
Kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2022: Đ/c Nguyễn Thanh Tùng; Đ/c Lý Văn Ngoan; Đ/c Nguyễn Văn Thủy
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2.8. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp.
B. Sinh hoạt chuyên đề;
Nội dung chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.(Chỉ thị số 05-QĐ/TW, chuyên đề năm 2022).
– Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên của chi bộ Hành chính 2.
– Hình thức: báo cáo trực tiếp.
– Đơn vị báo cáo: Ban Xuất bản-Tạp chí của TDMU.