Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 10 năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 06/10/2020 - 08:04
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 06/10/2020 00:00
Địa điểm Phong hop 3
Số đảng viên 21
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 01. Pham Van Thinh. Di cong tac tai thanh pho Ho Chi Minh.
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 3/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Ngọc
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 10/2020.
6. Đ/c Nguyễn Xuân Hào thông tin: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
7. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
8. Bí thư kết luận.
9. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ: Đ/c Lê Lã Vương Linh; Đ/c Phan Thị Thanh Huyền