Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 1 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 05/01/2021 - 09:38
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 05/01/2021 00:00
Địa điểm Phong hop 3
Số đảng viên 23
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Bi benh. Nhap vien BV Dai hoc Y duoc thanh pho Ho Chi Minh.
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 1/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: đ/c Trung: thư ký: đ/c Ngọc
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 01/2021.
6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10/2020 của chi bộ Hành chính 2.
7. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tháng 10/2020 của chi bộ Hành chính 2.
8. Đ/c Vương kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
9. Phổ biến tuyên truyền:
– Công văn số 115-CV/ĐUK, ngày 29/12/2020 của Đảng Khối về Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV;
– Kế hoạch 09-KH/ĐUK của Đảng Khối về Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
– Luật phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
10. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
11. Bí thư kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.