Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 5 năm 2021

Lê Thị Kim Út đăng vào 01/05/2021 - 16:48
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2021
Ngày thực hiện 05/05/2021 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động tháng 4:
– Thực hiện công tác phân công nhân sự của các đơn vị thuôc Chi bộ theo chỉ đạo của lãnh đạo trường
– Thực hiện công tác chuyên môn của các đơn vị theo chức năng
– Lãnh đạo các đơn vị dự nghe tông tin thời sự quý 2.
Phương hướng hoạt động tháng 5:
– Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 5
– Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra các khoa
– Các đơn vị chấm và nhập điểm học kỳ 2 sau đợt kiểm tra đánh giá
– Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng.