Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 3 năm 2021

Lê Thị Kim Út đăng vào 26/02/2021 - 09:01
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2021
Ngày thực hiện 02/03/2021 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Đánh giá kết quả hoạt động đơn vị tháng 01 và tháng 02/2021.
2. Phương hướng lãnh đạo đơn vị hoạt động trong tháng 3/2021:
– Triển khai đảng văn của Đảng ủy trường
– Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
– Tham mưu quyết định xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020
– Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ 2, thực hiện các công việc thường xuyên của đơn vị
3. Rà soát việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng.