Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 12 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 06/12/2020 - 10:53
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 07/12/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11; chuyển đảng chính thức 01 đảng viên dự bị.
Hoạt động tháng 12: đánh giá nhận xét năm 2020 đối với cá nhân.
Báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy.
Báo cáo tổng kết năm 2020 của Chi bộ.
Đánh giá hoạt động theo hướng dẫn của Đảng ủy trường.
Hoàn thành hồ sơ đánh giá cuối năm.