Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 1 năm 2021

Lê Thị Kim Út đăng vào 05/01/2021 - 06:31
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 05/01/2021 00:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Hoạt động tháng 12
– Tổng kết, đánh giá, xếp loại đảng viên và chi bộ cuối năm
– Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo hoạt động của chi bộ và bản kiểm điểm của Bí thư để UBKT trường kiểm tra
Toàn thể đv học nghị quyết đh đảng bộ tỉnh và viết thu hoạch
Hoạt động tháng 01
Triển khai các nội dung theo đảng văn của đảng ủy.