Họp chi bộ Các Viện Tháng 12 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 18/12/2018 - 11:52
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 19/12/2018 14:00
Địa điểm PLV Bí thư
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương, đơn vị
– Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 11 và phương hướng hoạt động tháng 12;
– Thao luan. Bieu quyet.
– Kiểm điểm, danh gia, xep loai to chuc dang, đảng viên cuối năm 2018
– Thao luan. Bieu quyet.