Họp chi bộ Các Viện tháng 12 năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 06/12/2017 - 21:15
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 08/12/2017
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 6
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Triển khai các văn bản, hướng dẫn của Đảng ủy Trường
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11
– Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12.
– Kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
– Đánh giá việc thực hiện nghị quyết
– Đánh giá việc đăng ký “Làm theo Bác”