Họp chi bộ Các Viện Tháng 11 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 18/12/2018 - 11:45
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 09/11/2018 14:00
Địa điểm PLV Viện PTKHCN
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên
– Tình hình thời sự trong nước, quốc tế, địa phương và đơn vị
– Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, thảo luận phương hướng hoạt động tháng 11
– Báo cáo công tác kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành trong chi bộ