Họp chi bộ Các Viện tháng 11 năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 13/11/2017 - 14:53
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 14/11/2017
Địa điểm PLV Viện PTKH & CN
Số đảng viên 6
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua dự thảo Nghị quyết Đảng ủy Trường tháng 11/2017
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 10/2017
– Dự kiến phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017
– Đánh giá kiểm tra đảng viên chấp hành 3 đồng chí:
+ Đồng chí: Hoàng Xuân Niên – Bí thư chi bộ
+ Đồng chí: Cù Huy Hoài – Đảng viên
+ Đồng chí : Tường Thị Thu Hằng – Đảng viên