Họp chi bộ Các Viện quý iv năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 05/12/2017 - 11:21
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 08/12/2017
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 6
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong công tác
Chủ đề 1: Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chủ đề 2: Thực trạng và giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết trong chi bộ, đơn vị.
Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực trạng của đơn vị, chi bộ về tính chủ động, sáng tạo trong công tác.
Chủ đề 4: Mối quan hệ giữa đoàn kết thống nhất trong nội bộ và chủ động sáng tạo trong công tác. Giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết và tình chủ động sáng tạo trong công tác của đơn vị.